Gebruiksvoorwaarden van Major Music Studios & Major Music Records.

Gebruiksvoorwaarden.

Welkom op MajorMusicStudios.com of MajorMusicRecords.com, en hartelijk dank voor het gebruiken van ons platform! Door onze producten en diensten te gebruiken, gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Neem deze voorwaarden zorgvuldig door, zodat u volledig op de hoogte bent van uw rechten en plichten als u gebruik maakt van onze producten en diensten.

1. Introductie.

Missies

De missie van Major Music Studios is het aanbieden van een dienst die het laagdrempelig en gemakkelijk maakt om live muziek te boeken. Om dit te realiseren biedt Major Music Studios haar gebruikers via een website en mobiele applicaties een platform aan waar vraag naar en aanbod van live muziek elkaar kunnen vinden, zij persoonlijk contact kunnen hebben, en tot een transactie kunnen overgaan. Als bemiddelaar tussen beide partijen faciliteert Major Music Studios deze transactie.

De missie van Major Music Records is het aanbieden van een platform waar labels zich bij aan kunnen sluiten om vervolgens meer aandacht te trekken bij de muziekluisteraars.

Reikwijdtes

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de dienst getiteld “Major Music Studios”, tevens handelend onder de handelsnamen, Major Music Agency, Major Music DJ Lab, Major Music Events, Major Music Management, Major Music Podcast, Major Music Studio Design, Major Music Constructions, Major Music Furniture, en Major Music Publishing, die worden aangeboden door Major Music Studios B.V. een besloten vennootschap met statutaire zetel in Rotterdam en kantoor houdende te Capelle aan den IJssel aan de Schinkelse Baan 17 A, 2908 LE, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 72156058 – via de url https://www.MajorMusicStudios.com.

Dit zijn tevens de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de dienst getiteld “Major Music Records”, tevens handelend onder de handelsnamen, Major Music Productions en Major Sound Publishing, die worden aangeboden door Major Music Records B.V. een besloten vennootschap met statutaire zetel in Rotterdam en tevens kantoor houdende te Capelle aan den IJssel aan de Schinkelse Baan 17 A, 2908 LE, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 72151781 – via de url https://www.MajorMusicRecords.com.

De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Definities.

GebruiksvoorwaardenDe onderhavige gebruiksvoorwaarden van Major Music Studios of Major Music Records.

Major Music Studios

Major Music Records

Major Music Studios B.V., een besloten vennootschap met statutaire zetel in Rotterdam en kantoor houdende te Capelle aan den IJssel aan de Schinkelse Baan 17A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 72156058.

Major Music Records B.V., een besloten vennootschap met statutaire zetel in Rotterdam en kantoor houdende te Capelle aan den IJssel aan de Schinkelse Baan 17 A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 72151781.

Website van

Major Music Studios

Website van

Major Music Records

De technische infrastructuur en het geheel aan gebruiksmogelijkheden dat door Major Music Studios wordt aangeboden via de url https://www.MajorMusicStudios.com, evenals andere aan https://www.MajorMusicStudios.com verbonden domeinnamen en applicaties.

De technische infrastructuur en het geheel aan gebruiksmogelijkheden dat door Major Music Records wordt aangeboden via de url https://www.MajorMusicRecords.com, evenals andere aan https://www.MajorMusicRecords.com verbonden domeinnamen en applicaties.

BezoekerDe natuurlijke – of rechtspersoon die de Websites van Major Music Studios of Major Music Records bezoekt.
GebruikerDe natuurlijke persoon die zich op de Website heeft geregistreerd door middel van het aanmaken van een Account.
AccountIdentificatie van de Gebruiker die hem toegang verleent tot bepaalde onderdelen van de Website. Aan een Account zijn een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord gekoppeld.
GebruikerscontentAlle informatie en/of gegevens die de Gebruiker invoert, uploadt, op de Website publiceert, of anderszins via de Website verspreidt/toegankelijk maakt.

MajorMusicStudios.com content

MajorMusicRecords.com content

Alle informatie en/of gegevens die Major Music Studios ter beschikking stelt via de Website, inclusief door derde partijen aan Major Music Studios beschikbaar gestelde informatie en/of gegevens, met uitzondering van Gebruikerscontent.

Alle informatie en/of gegevens die Major Music Records ter beschikking stelt via de Website, inclusief door derde partijen aan Major Music Records beschikbaar gestelde informatie en/of gegevens, met uitzondering van Gebruikerscontent.

ArtiestDe (groep) natuurlijke perso(o)n(en) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een of meerdere op de Website aangeboden Optreden(s), en wanneer een Optreden geboekt wordt zich als (gezamenlijk) Opdrachtnemer aan de uitvoering hiervan committeert.
OptredenDe via een Artiestenpagina op de Website aangeboden dienst: een te leveren artistieke prestatie, in de ruimste zin des woords.
ArtiestenpaginaDe pagina op de Website waarop de Artiestenmanager het door de Artiest aangeboden Optreden via Major Music Studios adverteert, met daarop de door de Artiestenmanager verstrekte of geüploade gegevens en informatie.
ArtiestenmanagerDe Gebruiker die een Artiestenpagina heeft aangemaakt, deze Artiestenpagina beheert, alsmede de Aanvragen voor Optredens van deze Artiest afhandelt welke via de Artiestenpagina worden ontvangen. De Artiestenmanager hoeft geen Artiestenlid te zijn.
ArtiestenlidDe Gebruiker die onderdeel uitmaakt van een Artiest, indien dit een groep natuurlijke personen betreft, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een of meerdere op de Website aangeboden Optreden(s).
ToeleverancierDe Gebruiker die om het Optreden van een Artiest mogelijk te maken geluidstechniek en/of andere zaken ter beschikking stelt en/of installeert, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere voor licht, geluid en podiumdelen.
AanvraagDe aanvraag verstuurd door een Gebruiker aan een Artiest strekkende tot het uitbrengen van een Offerte voor de uitvoering van een Optreden.
AanvragerDe Gebruiker die een Artiest een Aanvraag heeft verstuurd.
OfferteEen naar aanleiding van een Aanvraag door de Artiestenmanager opgesteld aanbod, met daarin de Prijs van het Optreden, Benodigdheden, en andere relevante details zoals maar niet beperkt tot aanvangtijd, eventueel te nemen pauze(s) en eindtijd.
OptieHet eerste recht om de Artiest gedurende een beperkt tijdsbestek te boeken voor de datum in de Aanvraag.
BoekingDe tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst van Opdracht, waarin vermeld staan de Prijs van het Optreden, Benodigdheden, en andere relevante details zoals maar niet beperkt tot aanvangtijd, eventueel te nemen pauze(s) en eindtijd.
OpdrachtDe door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende opdracht tot het verzorgen van een Optreden.
OpdrachtgeverDe Gebruiker die de Artiest en indien van toepassing diens Toeleverancier de opdracht verstrekt tot het verzorgen van een Optreden.
OpdrachtnemerDe Artiest en indien van toepassing diens Toeleverancier die een Opdracht tot het verzorgen van een Optreden van Opdrachtgever aanneemt of aannemen.
BenodigdhedenOp de Artiestenpagina gepubliceerde aanvullende bepalingen, welke onlosmakelijk verbonden zijn met de Boeking, met betrekking tot de aard van de gecontracteerde prestaties, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere bepalingen met betrekking tot zaal, podium, kleedkamer, elektriciteit, minimaal te produceren geluidsniveau, hulp bij op- en afbouw, catering en technische bepalingen inzake licht en geluid.
PrijsDe totale prijs welke Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen voor het uitvoeren van de Opdracht. Hierbij zijn Servicekosten, eventuele wachttarieven, techniekkosten en overige meerkosten inbegrepen.
ServicekostenDe bemiddelingsfee, ofwel kosten die berekend worden voor de bemiddeling van Major Music Studios tussen Gebruikers.
MeerwerkAlle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de Boeking, waardoor de Opdrachtnemer meer werkzaamheden moet verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken dan bij totstandkoming van de Boeking bekend was.
SpeelverdienstenHet bedrag dat een Opdrachtnemer ontvangt voor het verzorgen van een Optreden. Dit bedrag is inclusief eventuele wachttarieven, overige meerkosten, en indien de Opdrachtnemer zelf geluidstechniek en/of andere zaken ten dienste van de uitvoering van de Opdracht levert, inclusief het bedrag dat de Opdrachtnemer hiervoor ontvangt.
Gedragscode GebruikersHet geheel aan regels waaraan de Gebruiker zich dient te houden.
BerichtensysteemHet systeem op de Website dat Gebruikers kunnen gebruiken om met elkaar te communiceren over (de totstandkoming van) een Boeking.

3. Algemeen.

3.1 Gebondenheid aan Gebruiksvoorwaarden.

Door te registreren op Major Music Studios of Major Music Records, gaat een Gebruiker een juridisch bindende overeenkomst aan, waarbij de Gebruiker aanvaardt gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle op de Websites verrichte handelingen, alle via de Websites uitgebrachte Offertes en alle via de Websites gesloten Boekingen.

3.2 Oneens met (een) bepaling(en).

Indien een Gebruiker het oneens is met (de strekking van) een bepaling uit onderhavige Gebruiksvoorwaarden kan deze Gebruiker Major Music Studios of Major Music Records schriftelijk verzoeken om afwijkende bepalingen te handhaven, door een e-mail te verzenden naar: Legal@MajorMusicStudios.com of: Legal@MajorMusicRecords.com. Eventuele afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Major Music Studios of Major Music Records zijn overeengekomen.

3.3 Recht van wijziging.

Major Music Studios of Major Music Records behouden zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan aan Gebruikers. U dient deze Websites regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden zijn op de Websites beschikbaar. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden gelden met onmiddellijke ingang tenzij anders vermeld. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, kan de Gebruiker diens Account beëindigen.

4. Registratie.

4.1 Aanmaken van een Account / Registreren als Gebruiker.

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde onderdelen van de Websites, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het boeken van een Optreden of het aanmaken van een Artiestenpagina, dien je een Account aan te maken teneinde je als Gebruiker te registreren. Deze registratie geschiedt door middel van het invullen en via de Website insturen van een online registratieformulier.

4.2 Verbod creëren Account op naam van andere persoon.

Het is niet toegestaan een Account te creëren op naam van een andere natuurlijke – of rechtspersoon, tenzij de betreffende andere persoon daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

4.3 Verklaring juistheid informatie.

De Gebruiker staat er jegens Major Music Studios of Major Music Records voor in dat alle verstrekte Gebruikerscontent compleet, naar waarheid en juist is. Major Music Studios of Major Music Records zijn niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens. Indien Major Music Studios of Major Music Records aanwijzingen hebben dat enige informatie die door een Gebruiker is opgegeven of is geüpload incompleet, niet naar waarheid, misleidend of onjuist is, dan zijn zij gerechtigd deze informatie te verwijderen of, indien zij dat wensen, het Account van de betreffende Gebruiker zonder notificatie of nadere motivering te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website van Major Music Studios tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.

4.4 Beperking Gebruiker.

Om je te kunnen registreren als Gebruiker dien je minimaal 18 jaar oud te zijn en officieel woonachtig te zijn in Nederland. Indien Major Music Studios of Major Music Records sterke aanwijzingen hebben dat een Gebruiker niet (meer) aan deze criteria voldoet zijn zij gerechtigd om het Account van de betreffende Gebruiker zonder notificatie of nadere motivering te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website van Major Music Studios tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.

4.5 Weigeren Gebruiker door Major Music Studios of Major Music Records.

Major Music Studios of Major Music Records hebben, onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, te allen tijde het recht om eenzijdig, zonder notificatie en/of opgaaf van redenen, een registratie te weigeren of te annuleren.

4.6 Geheimhouding wachtwoord.

Een Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord dat toegang verleent tot de Websites en het Account van de Gebruiker. Major Music Studios of Major Music Records aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit verlies, diefstal, misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde.

4.7 Beëindigen Account door Gebruiker.

Een Gebruiker kan op elk gewenst moment zijn/haar Account beëindigen of deactiveren via de hiertoe aangewezen knop op de pagina “Mijn Account”. Het Account zal vervolgens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen beëindigd worden. Een Gebruiker krijgt van de beëindiging of deactivatie per e-mail bevestiging. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website van Major Music Studios tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.

4.8 Beëindigen Account door Major Music Studios of Major Music Records.

Major Music Studios of Major Music Records hebben, onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, te allen tijde het recht om eenzijdig, zonder notificatie en/of opgaaf van reden, een Account te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website van Major Music Studios tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van het Account staan.

4.9 Beperking Artiest.

Om voor een Artiest als Artiestenmanager een Artiestenpagina te kunnen aanmaken dienen alle Artiestenleden alsook de Artiestenmanager en indien van toepassing de Toeleverancier van de Artiest minimaal 18 jaar oud te zijn, officieel woonachtig te zijn in Nederland en in het bezit van een geldig Nederlands of Europees identiteitsbewijs. Indien Major Music Studios sterke aanwijzingen heeft dat een Artiestenlid, een eventuele Toeleverancier en/of de Artiestenmanager niet (meer) aan deze criteria voldoet is zij gerechtigd om eenzijdig, zonder notificatie en/of opgaaf van redenen, de betreffende Artiestenpagina te weigeren of te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website van Major Music Studios tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van de Artiestenpagina staan.

4.10 Artiestenlid worden.

Als een Artiest bestaat uit meerdere natuurlijke personen, kan de Artiestenmanager door de Artiestenpagina te bewerken deze personen per e-mail uitnodigen om indien zij nog geen Gebruiker zijn een Account aan te maken op Major Music Studios en lid te worden van de betreffende Artiest. Als de Artiestenmanager en de Artiest niet dezelfde persoon zijn, kan de Artiestenmanager door de Artiestenpagina te bewerken degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Optreden per e-mail uitnodigen om indien hij/zij nog geen Gebruiker is een Account aan te maken op Major Music Studios en lid te worden van de betreffende Artiest. Alleen Gebruikers kunnen een uitnodiging tot het worden van Artiestenlid accepteren. Hierbij machtigt de Gebruiker de Artiestenmanager tot het verrichten van rechtshandelingen in zijn/haar naam, zoals het uitbrengen van Offertes, het verzenden van facturen, en het sluiten van Boekingen. Wanneer een Boeking tot stand komt zijn Artiestenmanager en indien van toepassing Artiestenleden en de Toeleverancier van de Artiest gezamenlijk aan te merken als Opdrachtnemer.

4.11 Toeleverancier worden.

Als een Artiest voor de uitvoering van het aangeboden Optreden samenwerkt met een externe Toeleverancier, nodigt de Artiestenmanager tijdens het aanmaken van de Artiestenpagina deze Toeleverancier per e-mail uit om indien hij/zij nog geen Gebruiker is een Account aan te maken op Major Music Studios en Toeleverancier te worden van de betreffende Artiest. Alleen Gebruikers kunnen een uitnodiging tot het worden van Toeleverancier accepteren. Wanneer een Boeking tot stand komt zijn Artiestenleden, Artiestenmanager en indien van toepassing de Toeleverancier van de Artiest gezamenlijk aan te merken als Opdrachtnemer.

5. Totstandkoming Boeking.

5.1 Aanvraag indienen.

Via iedere Artiestenpagina op de Website kan een Gebruiker de Artiest via het Berichtensysteem een bericht sturen, de beschikbaarheid van de Artiest op een bepaalde datum checken en/of een Aanvraag voor het ontvangen van een Offerte voor een Optreden indienen. De Aanvraag is altijd vrijblijvend. Het staat de Aanvrager dan ook vrij voor dezelfde gelegenheid eveneens bij andere Artiesten een Aanvraag in te dienen, om de kans dat er uiteindelijk met een Artiest een Boeking tot stand komt te vergroten. Na het indienen van een Aanvraag ontvangt de Aanvrager van Major Music Studios per e-mail een bevestiging van ontvangst van de Aanvraag.

5.2 Reactietermijn Aanvraag.

Na het ontvangen van een Aanvraag dient de Artiestenmanager binnen vierentwintig (24) uur te reageren op de Aanvraag, door via het Berichtensysteem een Offerte uit te brengen, een bericht te sturen of de Aanvraag te weigeren. In alle voornoemde gevallen ontvangen beide partijen hiervan per e-mail bericht. Wanneer het aangevraagde Optreden binnen een week na de Aanvraag zou moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij een Aanvraag voor een Optreden op een uitvaart, dient de Artiestenmanager binnen de grenzen van wat redelijkerwijs van hem/haar te verlangen valt zo snel mogelijk en ten laatste binnen vierentwintig (24) uur op de Aanvraag te reageren. Indien de Aanvrager in de Aanvraag niet alle uitgevraagde informatie verstrekt heeft welke nodig is voor het uitbrengen van een volledige Offerte, rust op de Artiestenmanager de zorgplicht de Aanvrager zo snel mogelijk na ontvangst van de Aanvraag te contacteren teneinde de ontbrekende informatie te vergaren.

5.3 Radiostilte.

Indien Aanvrager na het indienen van de Aanvraag niet reageert op berichten die de Artiestenmanager via het Berichtensysteem naar Aanvrager verstuurt, wordt de Artiestenmanager geacht aan de onder 5.2 genoemde zorgplicht te hebben voldaan. Het staat de Aanvrager te allen tijde vrij de Aanvraag in te trekken.

5.4 Aanvraagweigering.

Indien een Artiestenmanager een Aanvraag weigert en de Aanvrager voor dezelfde gelegenheid geen andere Aanvragen meer heeft uitstaan, neemt Major Music Studios contact op met de betreffende Aanvrager, teneinde alternatieve Artiesten te suggereren. Het staat Major Music Studios vrij informatie inzake het aantal of percentage van Aanvragen dat een Artiestenmanager heeft geaccepteerd dan wel heeft geweigerd in de toekomst te publiceren op de betreffende Artiestenpagina, zonder dat de Artiestenmanager in kwestie hiertoe toestemming hoeft te verlenen.

5.5 Aanvraagacceptatie & verzending Offerte.

Met het via de Website uitbrengen van een Offerte door de Artiestenmanager doet de Artiest de Aanvrager een aanbod. Indien de Artiest werkt met een Toeleverancier dient de Artiest de opgestelde Offerte eerst voor akkoord naar de Toeleverancier te sturen. Indien de Toeleverancier met de Offerte akkoord gaat, machtigt hij/zij de Artiest tot het mede in zijn/haar naam uitbrengen van deze Offerte en sluiten van een Boeking. Tevens machtigt de Toeleverancier Major Music Studios door akkoord te gaan met een Offerte tot het uitbrengen van een hiermee corresponderende factuur in zijn/haar naam. De Boeking komt pas tot stand na aanvaarding van de Offerte door de Aanvrager, zie artikel 5.8. De Offerte dient te omvatten de Prijs van het Optreden, Benodigdheden, en andere relevante details zoals maar niet beperkt tot aanvangtijd, eventueel te nemen pauze(s) en eindtijd. De Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleiden de Standaardovereenkomst van Major Music Studios maken integraal onderdeel uit van iedere Offerte.

5.6 Optie.

Zodra de Artiestenmanager een Offerte uitbrengt, heeft de Aanvrager in kwestie automatisch een optie voor het Optreden door deze Artiest op de aangevraagde datum. Deze optie houdt in dat de Aanvrager, zonder enige nadere verplichting, gedurende veertien (14) dagen een eerste recht heeft om Artiest te boeken voor de geopteerde datum. Indien een tweede Aanvrager via de Website een Aanvraag indient voor dezelfde Artiest op de optiedatum van Aanvrager, krijgt de eerste Aanvrager achtenveertig (48) uur de tijd om zijn recht tot eerste boeken uit te oefenen. Beide Aanvragers worden hiervan via het Berichtensysteem op de hoogte gesteld. Indien de eerste Aanvrager niet binnen achtenveertig (48) uur gebruik heeft gemaakt van dit eerste recht tot boeken, vervallen alle rechten hiertoe.

5.7 Reactietermijn Offerte.

Onverminderd hetgeen in 5.6 bepaald is, heeft de Aanvrager veertien (14) dagen na ontvangst van de Offerte de tijd om deze via het Berichtensysteem te accepteren, de Artiestenmanager te verzoeken de Offerte te wijzigen, of de Offerte af te wijzen. Hiervan ontvangen beide partijen per e-mail bericht. Na afloop van deze termijn komen de Offerte en hiermee de optie zoals onder 5.6 uiteengezet automatisch te vervallen. Het staat de Artiestenmanager te allen tijde vrij een verzoek om wijziging van de Offerte te weigeren. Indien de Artiestenmanager de Offerte op verzoek van de Aanvrager wijzigt, treedt voornoemde reactietermijn opnieuw in werking.

5.8 Totstandkoming Boeking.

Een Boeking komt tot stand nadat de Aanvrager de door de Artiest uitgebrachte Offerte via de Website heeft geaccepteerd, en de betaling van de Prijs via een van de daartoe op de Website ter beschikking gestelde betaalmethodes is goedgekeurd. Bij deze Boeking zijn de Artiestenmanager, de Artiestenleden en indien van toepassing de Toeleverancier van de Artiest gezamenlijk aan te merken als Opdrachtnemer. De Aanvrager in kwestie is Opdrachtgever. De Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, en de Standaardovereenkomst van Major Music Studios maken integraal onderdeel uit van iedere Boeking. Opdrachtnemer en Opdrachtgever erkennen dat Major Music Studios louter als bemiddelaar optreedt en geen contractpartij vormt in de verbintenis tussen hen onderling. Major Music Studios faciliteert de totstandkoming van de Boeking, welke direct tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt gesloten. Via het Berichtensysteem en per e-mail zal Major Music Studios de Boeking zo spoedig mogelijk na totstandkoming hiervan aan beide partijen doen toekomen.

5.9 Afkoelingsperiode.

Opdrachtgever heeft het recht om de Boeking binnen zeven (7) werkdagen na de elektronische (lees via internet en/of e-mail) totstandkoming van de Boeking kosteloos te annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren door via het Berichtensysteem een bericht van deze strekking te versturen naar Opdrachtnemer. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien Opdrachtgever de Boeking niet binnen zeven (7) werkdagen na de elektronische (lees via internet en/of e-mail) totstandkoming van de Boeking heeft geannuleerd is de Boeking bindend. Bij een eventuele annulering na de afkoelingsperiode is de Boeking definitief tot stand gekomen en zijn de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde annuleringsbepalingen van kracht. Indien een Boeking binnen een maand voor de datum van het Optreden tot stand komt, is voornoemde afkoelingsperiode niet van toepassing.

5.10 Erkenning juridisch effect elektronische communicatie.

Partijen erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt. Volgens de Europese regelgeving is een Overeenkomst (boeking c.q. koop) gesloten via de elektronische weg (lees via internet en/of e-mail) een rechtsgeldige Overeenkomst (boeking c.q. koop) waarop de overeengekomen betaling dient te volgen.

Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen Boekingen tussen Partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht heeft ter zake van de tussen Partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is. In geval van een conflict aangaande de inhoud, vorm of verzend-/ontvangsttijdstip van door partijen verzonden elektronische berichten, of van de door hen via de Website ingegeven of achtergelaten informatie, zal relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronische databases van Major Music Studios als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

5.11 Meerwerk.

Eventueel Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht aan Opdrachtgever. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Boeking gestelde condities en verstrekte details. Van Meerwerk kan alleen sprake zijn indien de door Opdrachtgever verstrekte details op basis waarvan de Offerte is uitgebracht en de Boeking is gesloten wijzigen, zoals bijvoorbeeld de reeds aanwezige geluidstechniek en/of het aantal verwachte aanwezigen, of indien Opdrachtgever in tegenstelling tot het verklaarde ten tijde van de totstandkoming van de Boeking niet aan de Benodigdheden kan voldoen. Een reiskostenvergoeding kan nooit worden aangemerkt als Meerwerk, nu reiskosten zonder uitzondering bij de prijs van het Optreden inbegrepen zijn. Minderwerk wordt niet verrekend. Indien Meerwerk aan de orde is dient de Artiestenmanager een e-mail te sturen naar klantenservice@MajorMusicStudios.com met als onderwerp “Meerwerk”, onder vermelding van de datum van het Optreden, met toelichting inzake de bron van het Meerwerk. Hierna neemt Major Music Studios zo spoedig mogelijk contact op. Over Meerwerk worden Servicekosten geheven.

6. Bepalingen met betrekking tot de Opdracht.

6.1 Afwezigheid dienstbetrekking.

Bij een Boeking welke via de Website tot stand komt is nimmer sprake van een dienstbetrekking, noch tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, noch tussen Major Music Studios en Opdrachtnemer. Een Artiest en diens Toeleverancier zijn evenmin op andere wijze ondergeschikt aan Major Music Studios, aangezien zij voor eigen rekening en risico diensten verrichten. Hierop zijn geen uitzonderingen te maken. Door een Account aan te maken en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden gaan Gebruikers automatisch ook akkoord met het buiten toepassing laten van de fictieve dienstbetrekking en de gageregeling voor artiesten. Bij de totstandkoming van een Boeking zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer gebonden aan de “Standaardovereenkomst Opting-Out uit de Artiestenregeling” (kortweg aangeduid als “Standaardovereenkomst”) De strekking van deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 07-10-2015 onder nummer 9101586370-1 beoordeelde overeenkomst.

6.2 Belasting.

Speelverdiensten worden conform de Standaardovereenkomst uitgekeerd als brutogage. Het doorgeven van Speelverdiensten aan de Belastingdienst is de eigen verantwoordelijkheid van Artiestenleden en Toeleveranciers. Major Music Studios is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de belastingaangifte door Gebruikers. Major Music Studios raadt Gebruikers die niet beschikken over toereikende kennis aan voor advies over fiscale aangelegenheden en verplichtingen contact op te nemen met een belastingadviseur. Major Music Studios doet geen uitspraken over fiscaal-inhoudelijke kwesties.

6.3 Facturen.

De Opdrachtnemer machtigt Major Music Studios om in zijn of haar naam een factuur uit te brengen aan de Opdrachtgever. Major Music Studios fungeert hierbij nimmer als contractpartij, maar faciliteert als bemiddelaar de digitale betaling van het optreden.

6.4 Af te dragen gelden.

De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen gelden, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de auteursrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat deze voor rekening van Opdrachtnemer komen (wat wil zeggen voor rekening van de Artiest, nooit van de Toeleverancier).

6.5 Bekendheid prestaties.

De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Boeking met Opdrachtnemer, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Opdrachtnemer, alsmede met de soort en/of de aard van de concreet gecontracteerde prestaties.

6.6 Geluidsvolume.

De Opdrachtnemer heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is en bij sommige Artiesten terug te vinden is in de Benodigdheden op de Artiestenpagina. Het gebruik van een zogenoemde geluidsbegrenzer/limiter is niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien ten tijde van het optreden alsnog blijkt dat een geluidsbegrenzer/limiter aanwezig is, zonder voorafgaand overleg en toestemming, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor het Optreden geen doorgang te laten vinden.

6.7 Wijziging personele bezetting Opdrachtnemer.

Een Artiest bestaande uit meerdere Artiestenleden behoudt zich als Opdrachtnemer het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting ongeacht de reden van wijziging, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door Opdrachtnemer wordt gewaarborgd. Wanneer Opdrachtnemer solist is, dat wil zeggen in zijn of haar eentje een Optreden verzorgt, is een wijziging in de personele bezetting zonder uitdrukkelijk verleende schriftelijke toestemming door Opdrachtgever niet toegestaan.

6.8 Toegang tot locatie van het Optreden.

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, weg opbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende wordt voldaan, kan nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de Opdrachtnemer en/of Major Music Studios.

6.9 Oponthoud.

Indien Opdrachtnemer op weg naar het Optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. Opdrachtnemer zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

6.10 Beeld- en/of geluidsopnamen.

Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer zelf beeld- en/of geluidsopnamen van het optreden wil (laten) maken dient Opdrachtgever hiertoe vooraf schriftelijk toestemming te geven.

6.11 Veiligheidsgarantie door Opdrachtgever.

Vanaf het moment dat Opdrachtnemer en diens begeleiders en/of introducees arriveren op de plaats waar de Opdracht volbracht dient te worden, staat Opdrachtgever garant voor de veiligheid van Opdrachtnemer en diens begeleiders en/of introducees.

6.12 Overige garanties door Opdrachtgever.

De Opdrachtgever garandeert dat,

 • Benodigdheden van de Opdrachtnemer zoals gepubliceerd op diens Artiestenpagina door Opdrachtgever zullen worden verzorgd, daar zij integraal onderdeel uitmaken van de Boeking. Benodigdheden worden door Opdrachtgever verzorgd, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Ingeval het Optreden in de open lucht plaats heeft de locatie van het Optreden deugdelijk afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van Opdrachtnemer.
 • Indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht dit noodzakelijk mochten maken, Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt.
 • De ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.
 • Indien stroom is opgenomen in de Benodigdheden, er op locatie sprake is van een deugdelijke stroomvoorziening. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door Opdrachtgever worden vergoed. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening. Dit tenzij vooraf schriftelijk expliciet anders is overeengekomen bijvoorbeeld omdat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft gevraagd zelfstandig zorg te dragen voor de stroomvoorziening.
 • Opdrachtnemer de afstand tussen de ingang en een eventuele kleedkamer, en een eventuele kleedkamer en het podium, ongestoord en veilig kan afleggen.
 • Indien blijkt dat de populariteit van de Opdrachtnemer op de datum van de uitvoering van de Opdracht aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de Boeking, de Opdrachtgever zich verplicht eventuele extra veiligheidsmaatregelen te nemen, bij gebreke waaraan Opdrachtnemer gerechtigd is de betreffende Opdracht te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden.
 • Indien laden en lossen in de Benodigdheden is opgenomen en hiervoor een ontheffing nodig is, Opdrachtgever hiervoor zorg zal dragen.
 • Indien een of meerdere parkeerplaatsen aldus de Benodigdheden vereist zijn en voor parkeren op de locatie van het Optreden betaald dient te worden, Opdrachtgever de parkeerkosten zal betalen. Opdrachtgever dient dit bij de Aanvraag van een Offerte te melden, zodat de parkeerkosten in de Prijs kunnen worden inbegrepen.
 • Indien aan bepalingen in dit artikel niet is voldaan door Opdrachtgever, wordt voorafgaand aan het Optreden aan Opdrachtgever een extra toeslag van 25% van de Prijs in rekening gebracht plus eventuele bijkomende kosten voor aanvullende materialen op straffe van eenzijdig annuleren van de Opdracht door Opdrachtnemer. Dit bedrag zal als Meerwerk worden aangemerkt en via de Website worden geïncasseerd.

 

6.13 Niet voldoen aan 6.10 dan wel 6.11.

Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 6.10 of 6.11, niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Opdrachtnemer of Major Music Studios.

6.14 Garantie door Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer garandeert op het afgesproken tijdstip (ruim voor aanvang van het Optreden) aanwezig te zijn, met alle zaken die voor uitvoering van de Opdracht nodig zijn met uitzondering van de zaken genoemd in de Benodigdheden, welke door Opdrachtgever worden verzorgd tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten Boeking met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken. Major Music Studios behoudt zich het recht voor de Artiestenpagina en/of de Account(s) van de betreffende Artiestenmanager, Artiestenleden en/of Toeleverancier ingeval van schending van dit artikel zonder waarschuwing te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van de Artiestenpagina of Account staan.

6.15 No-Show.

Indien de Opdrachtnemer zonder de Boeking uit hoofde van een van de in artikel 13.1 sub e dan wel artikel 14.1 genoemde gronden te ontbinden of de Boeking uit hoofde van de redenen genoemd in artikel 6.15 te annuleren niet komt opdagen op de in de Boeking overeengekomen tijd en plaats, of meer dan een uur vertraagd is zonder dat Opdrachtgever verzuimd heeft zijn verplichting uit hoofde van artikel 6.7 na te komen of sprake is van de situatie genoemd in artikel 6.12, is Opdrachtnemer in gebreke en beëindigt Major Music Studios per direct het Account van de betreffende Artiestenmanager en alle Artiestenleden. Het is deze natuurlijk personen niet toegestaan een nieuw Account aan te maken op Major Music Studios; ook niet met een ander e-mailadres. Indien Major Music Studios aanwijzingen heeft dat een van de betreffende natuurlijk personen zich opnieuw als Gebruiker heeft geregistreerd, is zij gerechtigd het betreffende Account zonder waarschuwing te beëindigen. Major Music Studios hanteert dit stringente beleid daar een “no-show” ongemak en kosten veroorzaakt voor de Opdrachtgever en ernstige schade toebrengt aan de gepercipieerde betrouwbaarheid van Major Music Studios dienstverlening. Ingeval van een no-show stelt Major Music Studios alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te regelen. Eventuele bijkomende kosten voor het boeken van een Optreden van de vervangende Artiest komen hierbij voor rekening van de oorspronkelijke Opdrachtnemer.

6.16 Exceptie televisieopname of buitenlandoptreden.

Ingeval de Artiest in kwestie een aanvraag ontvangt voor een televisieopname of een buitenlands optreden op de datum van uitvoering van de Opdracht, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om – zonder dat Opdrachtnemer of Major Music Studios hierdoor jegens Opdrachtgever schadeplichtig wordt – de Opdracht te annuleren, zulks tot uiterlijk veertien (14) dagen voor de datum van de uitvoering van de Opdracht, óf in overleg met de Opdrachtgever tegen dezelfde voorwaarden de uitvoering van de Opdracht naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum te verplaatsen. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 10.8 van toepassing.

6.17 Vervanging Opdrachtnemer.

Indien een Opdrachtnemer door ziekte en/of overmacht niet in staat is de Opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, stelt Opdrachtnemer of – indien dat door ziekte van Opdrachtnemer onhaalbaar is – Major Music Studios alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te regelen, zonder ten aanzien hiervan enige garantie te verstrekken. Eventuele in redelijkheid te maken bijkomende kosten voor het boeken van een Optreden van de vervangende Artiest komen hierbij voor rekening van Major Music Studios, doch met een maximum van € 250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro). Het staat Opdrachtgever in dit geval ook vrij een Optreden van de gesuggereerde vervangende Artiest niet te accepteren en de Opdracht te annuleren, waarbij de reeds betaalde Prijs door Major Music Studios wordt teruggestort.

6.18 Bruikrecht instrumenten en/of apparatuur.

Het door Opdrachtgever en/of gasten van de Opdrachtgever gebruik maken van instrumenten en/of apparatuur welke door Opdrachtnemer is meegenomen (voor stukjes, liedjes, etc.) is enkel toegestaan nadat hierover vooraf is overlegd met Opdrachtnemer.

6.19 Doorprikken.

Het ‘doorprikken’ van een DJ of andere (tape) act naar de installatie van Opdrachtnemer is niet toegestaan tenzij dit vooraf na overleg is overeengekomen. Opdrachtnemer heeft het recht voor het ‘doorprikken’ een extra vergoeding te vragen.

7. Prijzen.

7.1 Prijsopgaven.

Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen gelden.

7.2 Laagste-prijs-garantie.

Artiesten op MajorMusicStudios.com geven een laagste-prijs-garantie af aan Bezoekers. Dit wil zeggen dat de Artiest garandeert dat het op Major Music Studios aangeboden Optreden nergens anders goedkoper te boeken is dan via de Website. Indien Major Music Studios aanwijzingen heeft dat een Optreden van een Artiest elders goedkoper te boeken is, dan is zij gerechtigd de Artiestenmanager te waarschuwen of, indien zij dat wenst, de betreffende Artiestenpagina en/of de Account(s) van de betreffende Artiestenmanager en/of Artiestenleden zonder waarschuwing te beëindigen. Verplichtingen uit hoofde van reeds via de Website tot stand gekomen Boekingen blijven ook na beëindiging van de Artiestenpagina of Account staan.

7.3 Afronding.

Ons systeem verwerkt alleen hele getallen en alle prijzen worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele bedrag.

7.4 Reiskostenvergoeding.

Reiskosten en andere eventueel te maken onkosten dienen door de Artiest bij het aanmaken van een Artiestenpagina in de Prijs te worden meegenomen en kunnen niet apart in rekening worden gebracht. Een Optreden zal soms dichtbij plaatsvinden, soms verder weg. Dit moet de Artiest verdisconteren bij het invoeren van de Prijs.

8. Betalingen.

8.1 Betalingstermijnen.

Tenzij uitdrukkelijk anders van tevoren schriftelijk is overeengekomen, dient bij totstandkoming van de Boeking de gehele Prijs door Opdrachtgever te worden voldaan, via een van de daartoe door Major Music Studios ter beschikking gestelde betalingsfaciliteiten. Pas dan is een Boeking tot stand gekomen. Eventueel Meerwerk wordt zoals bepaald in 5.11 afzonderlijk in rekening gebracht. De betalingstermijn bij Meerwerk verschilt van geval tot geval en hangt af van het moment waarop duidelijk wordt dat bij uitvoering van de Opdracht van Meerwerk sprake is.

8.2 Verzuim.

Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen. Bij geen, onvolledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro). Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Opdrachtnemer in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft Opdrachtnemer het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.

8.3 Zekerheid.

Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Opdrachtnemer te verschaffen.

8.4 Directe betalingen.

De Opdrachtgever verplicht zich jegens Major Music Studios nimmer direct betalingen uit hoofde van een via de Website gesloten Boeking te verrichten aan Opdrachtnemer of enige vertegenwoordiger van Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer verplicht zich jegens Major Music Studios nimmer direct betalingen uit hoofde van een via de Website gesloten Boeking van Opdrachtgever of enige vertegenwoordiger van Opdrachtgever aan te nemen. Major Music Studios erkent directe en contante betalingen niet; deze zijn derhalve niet toegestaan. Om de Gebruiksvoorwaarden te kunnen handhaven dienen alle transacties via de Website plaats te vinden. Door de betalingen via de Website te laten verlopen, wordt de Gebruiker beschermd door de Gebruiksvoorwaarden.

8.5 Servicekosten.

De Opdrachtnemer geeft Major Music Studios het recht als bemiddelaar de Prijs bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Op de Speelverdiensten worden door Major Music Studios Servicekosten ingehouden. Over alle Aanvragen die leiden tot Optredens dienen Servicekosten aan Major Music Studios te worden afgedragen. Ons systeem verwerkt alleen hele getallen en de Servicekosten worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele bedrag. De Servicekosten bedragen een percentage van de Speelverdiensten, te weten 15% (zegge vijftien procent).

8.6 Exceptie Servicekosten Toeleverancier.

Indien een Toeleverancier geluidstechniek en/of andere zaken ten dienste van de uitvoering van de Opdracht levert, worden over de vergoeding die deze Toeleverancier hiervoor rekent geen Servicekosten geheven.

8.7 Exceptie Servicekosten Eigen Netwerk Optreden.

Indien een Boeking tot stand komt doordat een Artiestenmanager aan een e-mailadres dat niet reeds gekoppeld is aan het Account van een Major Music Studios Gebruiker een Offerte heeft verzonden, worden over de Speelverdiensten behorend bij deze Boeking geen Servicekosten geheven. Hetzelfde geldt voor alle hierop volgende Boekingen van de Artiest in kwestie door dezelfde Opdrachtgever (te identificeren op basis van het Account op Major Music Studios, dat wil zeggen middels het e-mailadres). Over Boekingen welke tot stand komen doordat een Artiestenmanager spontaan – dat wil zeggen zonder dat hier een Aanvraag aan vooraf is gegaan – een Offerte stuurt naar een e-mailadres dat ten tijde van het uitbrengen van de Offerte reeds gekoppeld was aan het Account van een Major Music Studios Gebruiker, worden wel Servicekosten geheven.

8.8 Betaling aan Artiestenlid en Toeleverancier.

Betaling aan Artiestenlid en Toeleverancier: De Artiestenmanager geeft aan welk Artiestenlid welke Speelverdiensten na aftrek van Servicekosten door Major Music Studios toekomt, en indien sprake is van een Toeleverancier welk bedrag de Toeleverancier toekomt. De Speelverdiensten worden binnen uiterlijk vijf (zegge 5) werkdagen na uitvoering van de Opdracht uitbetaald, mits de betreffende begunstigde voor uitvoering van de Opdracht via de Website zijn/haar betalingsgegevens heeft verstrekt. Indien ook na het verzenden van een herinnering door Major Music Studios wordt verzuimd om de betalingsgegevens binnen 12 (zegge twaalf) maanden na uitvoering van de Opdracht te verstrekken, vervalt het recht op de betreffende Speelverdiensten en staat het Major Music Studios vrij deze aan te wenden ten bate van de eigen bedrijfsvoering.

9. Gebruik van de Website.

9.1 Bevoegdheid Gebruik.

De Gebruiker staat er jegens Major Music Studios of Major Music Records voor in dat de Gebruiker bevoegd is gebruik te maken van de Websites (zie onder andere 4.4 en 4.9) en dat de Gebruiker handelt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Bovendien staat de Gebruiker er jegens Major MusicStudios of Major Music Records voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden zal nakomen en dat de Gebruiker zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Websites.

9.2 Verbod verveelvoudiging, openbaarmaking of uitzending.

Het is een Gebruiker enkel toegestaan informatie die de Gebruiker ontvangt van een andere Gebruiker te raadplegen voor persoonlijke doeleinden. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Gebruiker in kwestie.

9.3 Verbod raadpleging Websites op geautomatiseerde wijze.

De Websites zijn bedoeld voor persoonlijke raadpleging via normaal browserbezoek. Het op geautomatiseerde wijze (laten) raadplegen, “scrapen”, “crawlen” of “spideren”, of het raadplegen van (data op) de Websites met behulp van andere technologie of software is derhalve niet toegestaan. Eventuele hyperlinks dienen Bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Major Music Studios of Major Music Records de Gebruiker content aanbiedt. Daarnaast is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

9.4 Overige verboden gebruik Websites.

Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, is het een Gebruiker niet toegestaan de Websites te gebruiken:

 • Voor enig onwettig doel;
 • Op enigerlei wijze die ertoe leiden dat de Websites in haar functionaliteit of gebruiksvriendelijkheid schade oplopen;
 • Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s.
 • Voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
 • Op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon;
 • Voor het verspreiden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Major Music Studios of Major Music Records.

 

10. Aansprakelijkheid.

10.1 Uitvoering van de Opdracht.

Major Music Studios is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Opdracht en garandeert op geen enkele wijze dat het Optreden van een via de Website geboekte Artiest van afdoende kwaliteit is.

10.2 Zorg Major Music Studios.

Major Music Studios neemt bij haar werkzaamheden de zorg in acht welke van een goede bemiddelaar verwacht mag worden.

10.3 Vrijwaring aansprakelijkheid.

Major Music Studios of Major Music Records (inclusief alle functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders en/of agenten van ieder van hen) sluit iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:

 • onze diensten;
 • de Websites;
 • de juistheid van Gebruikerscontent;
 • de Optredens, handelingen en/of nalatigheden van de Artiesten;
 • het (niet-)gebruik van deze Websites.

 

10.4 Nalatigheid.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van Major Music Studios of Major Music Records door dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door Major Music Studios of Major Music Records uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van Major Music Studios of Major Music Records uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van Major Music Studios of Major Music Records die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.

10.5 Beperking aansprakelijkheid.

Indien en voor zover op Major Music Studios of Major Music Records enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de Prijs van de Boeking in kwestie.

10.6 Aansprakelijkheid Opdrachtgever.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Opdrachtnemer of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aanspraak ter zake, tenzij sprake is van schade en/of verlies door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer, in welk geval Opdrachtnemer aansprakelijk is. De bewijslast ligt in dit kader bij de Opdrachtgever.

10.7 Schade aan instrumenten en/of apparatuur.

Iedere schade aangebracht aan instrumenten, (geluid)apparatuur e.d. van de Artiest dan wel Toeleverancier zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en/of (geluid)apparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld.

10.8 Meerwerk.

Ingeval van Meerwerk komen alle (on)kosten van Opdrachtnemer evenals additionele Servicekosten volledig voor rekening van de Opdrachtgever – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.9 Schade door niet of niet volledig voldoen aan Gebruiksvoorwaarden.

De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Opdrachtnemer, voortvloeiende uit het door Opdrachtgever niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde garantie en/of verplichting.

10.10 Aanspraken uit hoofde van intellectueel eigendomsrechten.

De Gebruiker vrijwaart Major Music Studios of Major Music Records voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op Gebruikerscontent. Major Music Studios of Major Music Records aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van Gebruikerscontent.

10.11 Onderlinge communicatie tussen Gebruikers.

Major Music Studios of Major Music Records faciliteren de communicatie tussen Gebruikers onderling en heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid, integriteit en/of juistheid van hetgeen in deze communicatie gedeeld wordt. Derhalve aanvaardt Major Music Studios of Major Music Records geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de communicatie tussen Gebruikers onderling.

10.12 Gebruik van de Websites.

Major Music Studios of Major Music Records aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die volgt uit het gebruik van de Websites, waaronder, maar niet uitsluitend, een afgewezen Aanvraag of een annulering.

10.13 Hyperlinks naar derden.

De Websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Major Music Studios of Major Music Records zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

10.14 Beveiliging en internet.

Major Music Studios of Major Music Records spannen zich in om hun systemen en de Websites te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Het is onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Major Music Studios of Major Music Records aanvaarden geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen ingevoerde gegevens alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt.

11. Intellectueel eigendom.

11.1 Intellectuele eigendomsrechten Major Music Studios of Major Music Records content.

Iedere Gebruiker erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de Major Music Studios of Major Music Records content op de Websites, eigendom zijn en blijven van Major Music Studios of Major Music Records of haar licentiegevers en vallen onder het auteurs-, naburig- en databankenrecht van Major Music Studios of Major Music Records en overige toepasselijke regelgeving zoals het merkenrecht. Het is Major Music Studios toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten.

11.2 Verbod downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar maken.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen die beschikbaar zijn op de Websites te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij Major Music Studios of Major Music Records hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend waar het Major Music Studios of Major Music Records content betreft, of de Gebruiker in kwestie hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend waar het Gebruikerscontent betreft. Door akkoord te gaan met onderhavige Gebruiksvoorwaarden verleent de Gebruiker Major Music Studios of Major Music Records toestemming om de op de Websites ingevoerde of geüploade Gebruikerscontent te downloaden en voor directe en indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, en deze hierbij al dan niet van een Major Music Studios of Major Music Records logo en/of andere Major Music Studios of Major Music Records uitingen te voorzien. Hiervoor is geen aanvullende schriftelijke toestemming benodigd.

11.3 Verbod kopiëren, wijzigen of ander gebruik broncode.

Het is niet toegestaan de broncode van de Websites te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te trachten de broncode te achterhalen, enig recht op de informatie en/of broncode te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven, er een beperkt recht op te vestigen of op enigerlei andere wijze over te dragen.

11.4 Toestemming adverteren voor en/of met Artiest.

Iedere Artiest verleent Major Music Studios of Major Music Records toestemming om te adverteren met expliciete vermelding van de naam en/of omschrijving van (het Optreden van) de Artiest, via alle daartoe aan te wenden kanalen, zoals bijvoorbeeld en niet uitputtend via Google AdWords, sociale media, op beurzen en evenementen. Indien een Artiestenmanager een Artiestenpagina zou verwijderen en daarbij niet langer wenst dat de Artiestenpagina in kwestie met Major Music Studios of Major Music Records wordt geassocieerd, dient de Artiestenmanager Major Music Studios of Major Music Records hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar klantenservice@MajorMusicStudios.com of klantenservice@MajorMusicRecords.com, waarna Major Music Studios of Major Music Records, 6 (zegge zes) maanden de tijd krijgen om de advertenties in kwestie uit het publieke domein te verwijderen, voor zover dit binnen Major Music Studios of Major Music Records macht liggen.

12. Annulering.

12.1 Mededelingsplicht.

De Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met de Opdrachtnemer gesloten Boeking direct via de Website aan Opdrachtnemer mede te delen.

12.2 Verschuldigd bedrag.

Onverminderd hetgeen in 5.9 bepaald is, ingeval de Opdrachtgever een Boeking annuleert is de Opdrachtgever de Prijs jegens Opdrachtnemer verschuldigd.

12.3 Aanvaarding aansprakelijkheid.

De Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart Major Music Studios of Major Music Records en Opdrachtnemer volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de Boeking.

13 Ontbinding.

13.1 Gerechtigd tot ontbinding.

Partijen zijn gerechtigd de gesloten Boeking te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

 • Het faillissement van een der partijen is uitgesproken;
 • De toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
 • De Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
 • De Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
 • Opdrachtnemer gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

 

13.2 Opeisbaarheid vordering.

Indien zich het geval voordoet als in artikel 13.1 omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

14. Overmacht.

14.1 Onvoorziene omstandigheden en overmacht.

Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Opdrachtnemer diens verplichtingen uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten Boeking niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Opdrachtnemer als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:

 • Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 • Een dag van nationale rouw;
 • Contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
 • Werkstaking;
 • Natuurrampen;
 • Overlijden van de Opdrachtnemer dan wel ziekte of ongevalletsel bij de Opdrachtnemer van een dusdanige aard dat in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de Opdrachtnemer de Opdracht uitvoert, mits gestaafd door een verklaring van deze strekking door de behandelend arts/specialist;
 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een bloed- en/of aanverwant in de eerste graad van de Opdrachtnemer, mits deze gebeurtenis zich voordoet binnen drie (3) dagen voor de geplande datum van uitvoering van de Opdracht en dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist;
 • Het optreden van niet te voorziene complicaties tijdens de zwangerschap van de Opdrachtnemer, diens echtgenote of degene met wie de Opdrachtnemer duurzaam samenwoont (volgens opgave bevolkingsregister).

 

14.2 Rechten bij overmacht.

Opdrachtnemer is ingeval van overmacht gerechtigd:

 • Hetzij de Boeking met de Opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige via de Websites uit te sturen schriftelijke mededeling hiervan aan de Opdrachtgever, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt. Daarnaast dient Opdrachtnemer Major Music Studios of Major Music Records per ommegaande te verwittigen door te bellen met Major Music Studios of Major Music Records Klantenservices en bij geen gehoor een e-mail van die strekking te sturen naar klantenservice@MajorMusicStudios.com of klantenservice@MajorMusicRecords.com. Major Music Studios of Major Music Records stellen dan alles in het werk om gelijkwaardige vervanging van Opdrachtnemer voor Opdrachtgever te regelen, zonder enige garantie te verstrekken. Eventuele in redelijkheid te maken bijkomende kosten voor het boeken van een Optreden van de vervangende Artiest komen hierbij voor rekening van Major Music Studios, doch met een maximum van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro).
 • In overleg met de Opdrachtgever de uitvoering van de Opdracht te verplaatsen naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 10.8 van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 

14.3 Geen overmacht.

Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffing aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever geen overmacht op. Ziekte van de Opdrachtnemer zonder dat dit medisch is vastgesteld door de behandelend arts/specialist levert geen overmacht op. Deze situatie wordt door Major Music Studios gezien en behandeld als no-show zoals uiteengezet in artikel 6.15.

15. Aanpassingen Major Music Studios of Major Music Records content.

Major Music Studios of Major Music Records stellen alles in het werk om Gebruikers zo accuraat mogelijk te informeren over onze diensten, prijzen en tarieven. Desondanks geeft Major Music Studios of Major Music Records niet de garantie af dat de Major Music Studios of Major Music Records content altijd juist en volledig is. Major Music Studios of Major Music Records behouden zich het recht voor om de Major Music Studios of Major Music Records content op ieder moment en zonder vooraankondiging te wijzigen. Major Music Studios of Major Music Records aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (type)fouten.

16. Onderhoud Websites.

Major Music Studios of Major Music Records hebben als uitgangspunt de Websites voortdurend online te houden. Major Music Studios of Major Music Records behouden zich echter het recht voor om (een gedeelte van) de Websites (tijdelijk) buiten werking te stellen voor het aanpassen of het onderhouden van de Websites. Voor eventuele gevolgen hiervan aanvaarden Major Music Studios of Major Music Record geen aansprakelijkheid.

17. Privacy.

17.1 Gebondenheid Privacybeleid.

Door je te registreren als Gebruiker ben je gebonden aan Major Music Studios of Major Music Records Privacybeleid.

17.2 Toestemming verwerking gegevens.

Gebruikers verlenen Major Music Studios of Major Music Records toestemming om Gebruikerscontent die zij op de Websites invoeren of Uploaden te verwerken en op te nemen in een of meer bestanden.

17.3 Verwerking van gegevens door Major Music Studios of Major Music Records.

De verwerking van Gebruikerscontent door Major Music Studios of Major Music Records vinden plaats in het kader van, onder andere, het aanbieden van de diensten van Major Music Studios of Major Music Records , het beheer van de relatie tussen Major Music Studios of Major Music Records  en de Gebruiker, het management van de technische infrastructuur, het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van marktstudies en markt- en gebruikersanalyses, het verbeteren van de technische infrastructuur van de Websites en/of de gebruiksvriendelijkheid van de Websites.

17.4 Anonieme gegevensverzameling over bezoek en gedrag.

Naast de verwerking door Major Music Studios of Major Music Records van Gebruikerscontent voor de doeleinden vermeld onder 17.3, verzamelt Major Music Studios of Major Music Records gegevens met betrekking tot bezoek en/of gedrag van een Bezoeker op de Websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de Websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van de Bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt mogelijk en onder meer door het gebruik van cookies.

17.5 Toestemming sturen notificaties.

De Gebruiker verleent Major Music Studios of Major Music Records toestemming om berichten te sturen in het kader van notificaties van Major Music Studios of Major Music Records en updates van enige betekenis aan het (de) e-mailadres(sen) en mobiele telefoonnummer(s) die Gebruiker via de Websites heeft opgegeven.

18. Toepasselijk recht, geschillen, nietigheid en vernietigbaarheid.

18.1 Nederlands recht.

Op alle Boekingen gesloten via de Websites en overeenkomsten gesloten met Major Music Studios of Major Music Records is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Bevoegde rechter.

Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden of op enigerlei andere wijze kan worden beslecht, is de bevoegde rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit enige via de Websites gesloten Boeking of met Major Music Studios of Major Music Records gesloten overeenkomsten.

18.3 Nietige of vernietigbare bepaling.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ingeval van nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepaling(en) nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de nietige of vernietigbare bepaling(en) zoveel als mogelijk weergeven.

19. Vragen en klachten.

Voor vragen en/of klachten kan te allen tijde contact worden opgenomen met Major Music Studios via klantenservice@MajorMusicStudios.com of met Major Music Records via klantenservice@MajorMusicRecords.com om u verder te helpen. Klachten worden door Major Music Studio binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal degene die de klacht heeft ingediend op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

© MAJOR MUSIC STUDIOS & MAJOR MUSIC RECORDS | 2020 | Alle rechten voorbehouden |

MM RECORDS BEELDMERK

Login op je  webshop account